Kenneth Kaunda International Lusaka - FLLS:FLKK

Kenneth Kaunda International Lusaka – FLLS:FLKK

Solwezi Airport - FLSW

Kenneth Kaunda International Lusaka – FLLS:FLKK

Simon Mwansa Kapwepwe International Ndola – FLND:FLSK
Simon Mwansa Kapwepwe International Ndola – FLND:FLSK